brain

Aktiederivat.se

Lär dig om aktiederivat och andra derivat

Derivat kan beteckna olika finansiella instrument och är ett samlingsbegrepp för optioner, terminer, warranter, swappar med mera.

Ett derivats värde baseras på den underliggande tillgången, det kan till exempel vara en aktie, en råvara, en valutakurs eller en räntenivå.

Andra faktorer som kan påverka ett derivats värde kan vara återstående löptid, förändringar i räntenivåer och volatilitet.

Olika derivatinstrument har olika risknivåer och faktorer som påverkar avkastningen.Aktiederivat

kan användas för att öka eller minska exponeringen i en enskild aktie.
Kan användas för att skydda befintliga aktieinnehav mot kursnedgångar eller för att låsa in vinster.
Kan användas för att försäkra dig om ett framtida pris genom att köpa eller sälja aktier eller ett aktieindex på termin.


Vid affärer i de flesta aktiederivat krävs att du ställer säkerheter och i takt med att priset på den underliggande tillgång en förändras ändras även säkerhetskravet ändras.

Aktieoptioner

En aktieoption är ett avtal mellan två parter som ger innehavaren:
Rättighet men inte skyldighet att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) aktier till ett i förväg bestämt pris (lösenpris) vid en i förväg bestämd tidpunkt (slutdag).

Om kursen på slutdagen skulle vara lägre (köpoption) / högre (säljoption) än eller lika med lösenpriset förfaller optionen utan värde och hela det investerade kapitalet går förlorat.

En aktieoption är ett avtal mellan två parter som ger utfärdaren:
Skyldigheten att sälja (köpoption) eller köpa (säljoption) aktier till ett i förväg bestämt pris (lösenpris) vid en i förväg bestämd tidpunkt (slutdag)

Om kursen på slutdagen skulle vara högre (köpoption) / lägre (säljoption) än lösenpriset måste utfärdaren sälja/köpa aktierna till lösenpriset.

Priset på optioner kallas för premie och betalas av innehavaren av optionen (köparen) till utfärdaren (säljaren) av optionen.

Olika typer av optioner: Amerikanska optioner, kontrakt som kan lösas när som helst under optionens löptid exempelvis standardiserade aktieoptioner i Sverige.

Europeiska optioner, kontrakt som bara kan lösas på optionens slutdag till exempel de flesta börshandlade warranter och certifikat i Sverige.
Det relativa värdet vid en investering i en option kan påverkas mer än det relativa värdet av en investering i den underliggande tillgången när den underliggande tillgångens värde stiger eller faller (hävstångseffekt).

Aktieterminer

En aktietermin är ett avtal mellan två parter som innebär att både köparen och säljaren förbinder sig att köpa respektive sälja aktier till ett på förhand avtalat pris med leverans eller kontantavräkning vid ett senare datum.
Forwards - terminer med betalning och leverans på slutdagen.

Futures - terminer med en daglig avräkning.

Aktieswap

En swap är ett avtal mellan två parter där parterna har kommit överens om att byta avkastning på två tillgångar med varandra.
I en aktieswap erhåller den ena parten totalavkastningen, det vill säga prisförändringen inklusive eventuella utdelningar, på en enskild aktie, en korg av aktier eller ett index. Samma part betalar ränteersättning till motparten.
Räntan beräknas på det nominella värdet av swappen (antal aktier/enheter multiplicerat med startpriset).

En aktieswap är ett ostandardiserat finansiellt instrument och handlas inte via en marknadsplats utan är en affär mellan två parter via så kallad OTC handel ( Over - The - Counter ).
Kontrakten är avtal mellan två parter och kan inte överlåtas fritt.

Risker med derivat

Derivat kan användas både för att öka eller för att minska en risk. Genom att använda aktiederivat kan du undvika den risk som ligger i en framtida aktiekursförändring. Väljer du att använda aktiederivat i spekulativt syfte tar du en högre risk. Det finns risk för att motparten i ett aktiederivat inte fullföljer sina åtag anden.

Risker med optioner

En risk med optioner är att kursrörelserna kan vara större för optionen än dess underliggande tillgång.

Köparen av en option kan maximalt förlora den betalda premien

Säljaren av en option kan i praktiken göra en obegränsad förlust om man inte äger den underliggande varan.

Risker med terminer

I stort sett är risken för en termin densamma som för den underliggande tillgången

Skillnaden i priset på en termin och priset på den underliggande aktien beror på räntenivån och förväntade utdelningar under terminens löptid.

Risker med swappar

Risken i en swap utgörs av summan av swappens olika delar. En aktieswap har samma risk som motsvarande aktieinnehav, belånat till 100 procent.
En köpare av en aktieswap (den som erhåller avkastningen på underliggande aktie) riskerar att förlora hela swappens nominella belopp.
För en säljare av en swap kan risken vara obegränsad.

För och nackdelar med aktiederivat

Investeringar i derivat kräver att du som investerare har tillräckliga kunskaper om derivatets egenskaper för att kunna fatta investeringsbeslut i linje med din riskvillighet och marknadstro.

Kan ge avkastning oavsett om aktiemarknaden stiger, faller eller är oförändrad

Lämpar sig bra som ett riskfördelningsinstrument.

kan skapa skydd för ett innehav.

kan ge ökad avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra motsvarande affär direkt i den underliggande tillgången

ger möjlighet att realisera en vinst i en underliggande tillgång och ändå ta del av fortsatta kursstegringar

Kan ställa stora krav på bevakning av prisutvecklingen

Vissa derivat kräver att du ställer en säkerhet för att få göra en affär och värdeförändringar kan även medföra ökade krav på säkerheter under affärens löptid.

Förlustrisken kan vara obegränsad.

Tänk på att Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida a vkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Handel med vissa aktiederivat kan medföra förluster som överstiger det investerade kapitalet.
Kontakta oss | aktiestatistik